โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรพีพัฒน์ ทองโคตร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5