โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑๐ บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๕๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๕๑๕๔๕๗ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรพีพัฒน์ ทองโคตร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5