โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล ทองโคตร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : หมู่บ้านโคกสว่าง
เบอร์โทร :