โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑๐ บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๕๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๕๑๕๔๕๗ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล ทองโคตร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : หมู่บ้านโคกสว่าง