โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑๐ บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๕๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๕๑๕๔๕๗ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอารีรัตน์ จุ้มใหญ่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจุฑามาศ พิมพ์สินธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0896229427
อีเมล์ : Pimsinaom@gmail.com