โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอาระยา เสมามิ่ง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนภัสวรรณ ฉลูทอง
ธุรการโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวดาวเรือง เพ็ญมาศ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1