โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปวันรันต์ ราชพิลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพิมงาม จาดเสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5