โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพงษ์ศักดิ์ บุบพิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์