โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑๐ บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๕๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๕๑๕๔๕๗ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเอมอร เกิดไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนฤมล สมปาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0812648414

นางสาวหทัยชนก แสงเปี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0944682246