โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเอมอร เกิดไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนฤมล สมปาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวหทัยชนก แสงเปี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4