โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑๐ บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๕๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๕๑๕๔๕๗ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวนิภาพร ห้วยจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0818609202

นายเธียรวิชญ์ สุวรรณบุตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0833615472