โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
ภาพกิจกรรม
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๖๓
เด็กหญิงณัชชญาฎา ศรวิเศษ (น้องอ๋อมแอ๋ม)
ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 
       น้องอ๋อมแอ๋มเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขยันเอาใจใส่ต่อการเรียน มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ เป็นผู้นำสภานักเรียน ปฏิบัติตนเป็นเด็กดี เสียสละต่อส่วนรวม มีความกตัญญู-กตเวทีต่อบิดามารดา ผู้เลี้ยงดู และครูบาอาจารย์ มีความสามารถสื่อความคิดผ่านการพูดการเขียน และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีความสามารถ ในทักษะอาชีพ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จนมีผลงานสร้างชื่อเสียงแก่ทางโรงเรียนมากมาย ดังนี้
ผลงานดีเด่น ของเด็กหญิงณัชชญาฎา  ศรวิเศษ มีดังนี้                                                     
    1. การจักสานมวยเงินล้าน “มวย หมายถึงมวยนึ่งข้าว” 
    2. กลองยาวพาเพลิน โดยเป็นหัวหน้าวงกลองยาว “เพชรสว่าง” ของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง     ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับจังหวะ (มือฉาบ) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เทศบาลตำบลโคกสูง กลองยาว “เพชรสว่าง”
    3. นักเรียนต้นแบบเด็กไทยรักษ์สุขภาพ โดยเป็นนักเรียนแกนนำในการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพของนักเรียน 
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,16:21   อ่าน 19 ครั้ง