โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
ภาพกิจกรรม
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๖๓
            ...... โรงเรียนบ้านโคกสว่างมีคุณสมบัติของสถานศึกษา ดังนี้ ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา  ด้านที่ ๔ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านที่ ๕ ความดีเด่นของสถานศึกษา อธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการศึกษาอย่างละเอียด เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม ในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ จนได้รับ รางวัล "ชมเชย" โรงเรียนพระราชทาน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
  
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,16:07   อ่าน 18 ครั้ง