โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
189 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง  ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรศัพท์ 043 421318
ภาพกิจกรรม
โครงการ Stop Teen Mom 2563

       .... โครงการ การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (Stop  teen  mom) ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ...

      ....โครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และตระหนักต่อปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นในชุมชนให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะตามวัย ให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ภาวะยังไม่พร้อมจะทำให้เกิดวิกฤติในชีวิตได้ และสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นและทารกในครรภ์จึงเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเพิ่มมากในขณะตั้งครรภ์ 
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,15:52   อ่าน 26 ครั้ง